• Nederlands
 • English
 • Deutsch

AFM vergunning

Wet- en regelgeving Voor Beleggingsondernemingen

De AFM is de gedragstoezichthouder voor de gehele financiële marktsector. Alle financiële instellingen, staan op basis van verschillende wetten onder het gedragstoezicht van de AFM. Dit gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten.

Basis regel van de AFM is de beleggingsproducten tot 100.000 vergunningplichtig zijn en boven de 100.000,- vrijgesteld zijn van een vergunning, wel is er een medlingsplicht dat men buiten de AFM toezicht om investeert, dit moet duidelijk naar boven komen op flyers, brochures of website.

Vrijstelling

Een aanbieder van beleggingsobjecten krijgt vrijstelling van de vergunningplicht als hij voldoet aan een of meer van onderstaande voorwaarden:

 • de aanbieder aan minder dan 100 consumenten aanbiedt
 • het beleggingsobject dat wordt aangeboden deel uitmaakt van een serie, kleiner dan 20 beleggingsobjecten
 • de investering per beleggingsobject €100.000 of meer is.

Als de aanbieder is vrijgesteld van de vergunningplicht, dan is hij verplicht in al zijn reclame-uitingen en documenten te vermelden dat hij niet vergunningplichtig is en niet onder toezicht staat van de AFM. Je komt dan onderstaande afbeelding tegen.

BTW

BTW terugvorderen op aanschaf:

Als je een boot hebt die je speciaal hebt aangeschaft voor de verhuur, moet je BTW rekenen op de huurprijs. Dat heeft een groot voordeel, je mag dan ook de BTW van de aanschaf van de boot aftrekken. Ook de BTW op andere kosten, zoals onderhoud zijn aftrekbaar.

Verhuur

De verhuur van boten valt in het lage BTW-tarief.
Download het Fiscaal Memo

Uw boot en de belastingdienst

Inkomstenbelasting:
Nog aanleveren
Vermogensbelasting:
Nog aanleveren

WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.

Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is.
Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

Bron: Belastingdienst

Toezicht

Samen met onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) is de AFM verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen volgend uit de Wwft. De financiële ondernemingen die onder het Wwft-toezicht van de AFM vallen zijn:

 • Beleggingsondernemingen
 • (Beheerders van) beleggingsinstellingen
 • (Beheerders van) icbe’s
 • Financiële dienstverleners, voor zover zij bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringsovereenkomsten.

De Wwft kent 2 kernverplichtingen: het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht

Bron: AFM wwft wet

De Uitgevende Instelling

OLAV BOATS is een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

OLAV BOATS BV werkt uiteraard mee aan de procedures gesteld in de Wwft, waaronder het cliëntenonderzoek.

Cliëntenonderzoek
Het cliëntenonderzoek moet ons onder meer in staat stellen de identiteit van de cliënt en van de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt (de zogenaamde UBO) te verifiëren en de herkomst van het vermogen vast te stellen. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico’s op witwassen of financiering van terrorisme die het type cliënt, de zakelijke relatie, productie of transactie met zich meebrengt.

Een aantal vragen die wij stellen m.b.t. de Wwft
Beslist u alleen of samen?

Welk beroep heeft/had u?

 • Wat is de herkomst van de gelden?
 • Heeft u een ervaring met beleggen?
 • Heeft u een ervaring met obligaties?
 • Bent u een politiek prominent persoon?

Naast het cliëntenonderzoek heeft de Uitgevende Instelling ook een meldplicht
De meldplicht houdt in: Afwijkende transactiepatronen kunnen voor onze onderneming reden zijn een transactie als ‘ongebruikelijk’ aan te merken. Onze onderneming is verplicht deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties direct te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. De FIU heeft als hoofdtaak om ongebruikelijke transacties nader te onderzoeken en te verrijken met aanvullende informatie, om te bezien of deze transacties verdacht verklaard kunnen worden. Deze kunnen dan gedeeld worden met opsporings- en inlichtingendiensten.